Trang chủ / Chi tiết người đăng tin

11 việc làm đã đăng

Bán thời gian 3,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 01-01-1970

ABC

Dự án 20,000 VNĐ/Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 30-06-2021

Oooooooo

Kỹ năng: Android
Dự án 500,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 01-07-2021

Lêu lêu

Bán thời gian 2,000 - 3,000 VNĐ/Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 01-01-1970

hehehe

Bán thời gian 2,000 - 3,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 24-07-2021

hehehehe

Bán thời gian 2,000 - 3,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 24-07-2021

hehehehe

Bán thời gian 2,000 - 3,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 01-01-1970

1

Kỹ năng: PHP
Dự án 15,000,000 VNĐ/Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 01-01-1970

ThamgialnkhochvthchinccchindchMKTchocckhahcticngtyNghincuccitngkhchhngvccnhucucatngitngarakhochmarketingchoccsnphmXydngkhochchindchqungcotrctuynVnhnhccknhqungco(Facebook,Google,CcCc,Zalo,Email,Adnet,)vthcthiccdnMarketingTheodivtiuccchindchqungco,tiugithu(bid)vtlchuyni(conversionrate).Nghincu,cpnhtcngngh,thuttonvththutmicaknhqungcoPhttrinccknhMarketingmiThamgialntng,snxutcontenttrnfanpage,blog,youtube,...Sdngcccngcphntchthngtinthtrng,ithcnhtranhgpphnmrngvtiucchotngMKTThchincchotngtruynthngvthnghiu

Dự án 500,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 01-01-1970

1

Kỹ năng: PHP
Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 2 lượt đặt giá Hết hạn: 01-01-1970

hehehehe

Kỹ năng: .NET Android
Xem thêm